غزلی بر آرامگاه استاد محمد بهمن بیگی

الا ای دوستان مهتاب اینجاسـت           بخـارا و طلای نـــاب اینجاســـت

ادیب نامی و فرزند کـــــــــوروش         فـــروغ دانــــش و آداب اینــجاسـت

بماند جاودان نامش به گیـــتی             دلاورمرد، چون سـهراب اینجاسـت

جهـان بر خـود ببـالد از وجــودش          بلنــد آوازه ای کمیــاب اینجاسـت

خـبـر سازیـــد ایـــلات و عشــایــر         ازاین پس اردوی اصحاب اینجاست

سزد جانــا ببوسی سنـگ قبـرش         زیــارتگاهِ چـون محــراب اینجاسـت

کـُشن گــردیـده گلشن از مـزارش        صفــا و روشـــنیِ آب اینجاســـت

نـثار روح پاکـــش حمــد خوانیـد             چرا که گوهـری نایاب اینجاست

چه داری موسـوی در وصف استاد         سخن کوتاه، اولوالالباب اینجاست