باسلام به بینندگان محترم این سایت دکتر یلمه ها استاد شعر وادب فارسی که دراین سایت درباره ایشان برایتان گذاشته بودم  این پست الکترونیک ایشان است

  پست الکترونیکی :Ayalameha@yahoo.com